Objednat licenci


Verze programu Lite (která je zdarma) má některá omezení. Jestliže chcete při sázení využít plný potenciál programu, objednejte si prosím licenci. Po vložení licence do programu se z Lite verze stane Profi verze. Rozdíly mezi Lite verzi a Profi verzí jsou popsány na stránce Stáhnout.
Zakoupením licence také podpoříte další vývoj programu !


 

 

Následující video Vám ukáže, jak licenční klíč vložit do programu:Obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují k nákupu Licencí k softwarovým programům na webových stránkách lottomagus.cz (dále jen "Stránky") provozovaných společností LottoMagus, s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 17962820 (dále jen "Poskytovatel") a ustanovují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním objednávky na Stránkách.

 

II. Vymezení pojmů
Program je jakýkoliv softwarový program nabízený ke stažení na Stránkách.
Lite verze je Program, který je možné používat zdarma.
Profi verze je Program, do kterého byl vložen Licenční klíč. Profi verze obsahuje funkce, které jsou v Lite verzi nepřístupné.
Licence nebo Licenční klíč je textový řetězec, který se vloží do Programu a tím změní Lite verzi na Profi verzi.
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která používá Lite verzi. Uživatel se řídí Licenčními podmínkami, které se zobrazí při instalaci Programu.
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupila Licenci k Programu. Kupující se řídí Licenčními podmínkami a Obchodními podmínkami.
Poskytovatel je právnická či fyzická osoba, která je majitelem autorských práv k Programu.

 

III. Objednávka
Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součásti vzniklé kupní smlouvy.
Objednávka Licence na Stránkách je závazná, jejím odesláním dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Poskytovatelem a Kupujícím.
Po odeslání objednávky Licence přijde Kupujícímu na zadaný email potvrzení jeho objednávky (obvykle nejpozději následující pracovní den) a platební údaje potřebné k zaplacení objednávky. Po připsání platby na bankovní účet Poskytovatele je Kupujícímu vystavena Licence k Programu a zaslána na email spolu s návodem, jak Licenci vložit do Programu. Pokud Kupující nesouhlasil s tím, aby mu Licence byla dodána před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Kupujícímu Licence zaslána až po uplynutí 14 dní.
Pro úspěšné odeslání objednávky musí Kupující souhlasit s těmito obchodními podmínkami a se shromažďováním a uchováním osobních údajů, viz bod IX.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že pokud souhlasí s dodáním Licence před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, jeho právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě zaniká dle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Více viz stránky České obchodní inspekce.
Do doby, než bylo Kupujícímu odesláno potvrzení objednávky, nebo do doby, než došlo k uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (pokud Kupující nesouhlasil s dodáním licence před uplynutím 14denní lhůty), může Kupující od kupní smlouvy odstoupit, a to zasláním emailu uvedeného na konci těchto OP, v němž uvede text "Odstupuji od kupní smlouvy na Licenci k programu ............................, verze ................, uzavřené dne ............". Dále uvede své jméno, příjmení, adresu a datum. Odstoupení od kupní smlouvy Poskytovatel Kupujícímu potvrdí, a to obvykle následující pracovní den.
Jestliže Kupující mezitím uhradil kupní cenu, bude mu vrácena na účet, ze kterého byla uhrazena, příp. na jiný účet, který Kupující uvede v textu odstoupení.

 

V. Licence
Licence k Programu je poskytována jako předplatné pro jednoho uživatele.
Vložením Licenčního klíče do Lite verze se Lite verze mění na Profi verzi. Profi verzi může Kupující užívat po dobu platnosti Licence, která činí obvykle jeden rok. Po vypršení doby platnosti Licence se Profi verze mění na Lite verzi. Pro správné fungování Profi verze je nutné, aby počítač, na kterém je Profi verze používána, měl přístup ke všem službám všech veřejných internetových serverů.
Zakoupením Licence nevzniká Kupujícímu žádné právo k vlastnictví Programu, Kupující si pouze kupuje právo užívat Profi verzi po dobu platnosti Licence.

 

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel je povinen dodat Kupujícímu zaplacenou Licenci co nejdříve to bude možné.
Poskytovatel nezaručuje, že Profi verze bude vyhovovat požadavkům Kupujícího, ani že bude kompatibilní s hardware a software počítače, na kterém ji Kupující provozuje. Kupující má možnost před zakoupením Licence otestovat Lite verzi a ověřit si, že je kompatilní s jeho hardware a software.
Kupující bere na vědomí, že Profi verze může obsahovat chyby a Kupující ji používá na vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat, poškození, ušlý zisk nebo jakékoliv jiné ztráty a/nebo škody vzniklé použitím Profi verze a nenese za ni žádnou odpovědnost.
Součástí Programu je funkce, která stahuje data o tažených číslech z internetových stránek provozovatelů loterií. Poskytovatel nezaručuje, že tato data budou od provozovatele dané loterie poskytována a nemožnost tato data stáhnout se nepovažuje za chybu Programu.

 

VII. Práva a povinnosti Kupujícího
Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.
Kupující má právo používat Profi verzi po celou dobu platnosti Licence.
Kupující má právo nahlásit Poskytovateli chybu, či jiné neobvyklé chování Profi verze. Před nahlášením je povinen zjistit na Stránkách (na záložce Podpora), zda-li na nich již není chyba popsána a ověřit si, že používá poslední vydanou verzi Programu. Pokud se prokáže, že chyba není způsobena hardwarovou či softwarovou konfigurací počítače Kupujícího a tato chyba brání řádnému používání Profi verze, má Kupující právo požadovat její odstranění.
Profi verzi může Kupující používat na maximálně 2 počítačích, ale ne současně, nesmí ji pronajímat a nesmí k ní poskytnout přístup třetí osobě.
Kupující je povinen uchovávat Licenční klíč tak, aby k němu neměla přístup žádná další osoba. Je zakázáno Licenční klíč zveřejnit, poskytout, nebo prodat třetí osobě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité zrušení platnosti Licenčního klíče bez náhrady.

 

VIII. Závěrečná ustanovení
Poskytovatel a Kupující se dohodli, že není-li obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č. 89/2021 Sb.
Znění těchto obchodních podmínek představuje mezi Poskytovatelem a Kupujícím jedinou a závaznou dohodu vztahující se k Profi verzi.
Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

 

IX. Zásady ochrany osobních údajů
Poskytovatel shromažďuje údaje, které Kupující poskytne při objednávce Licence. Jedná se o nutné údaje potřebné pro objednání, fakturaci, komunikaci s Kupujícím a poskytování technické podpory.
Kupujícímu mohou být na jeho emailovou adresu odesílány emaily s informacemi o Programu, novinky a upozornění, pouze však v tom případě, že s tím vyslovil svůj souhlas při objednávce.
Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou považovány za důvěrné. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Kupujícího před zneužitím od třetích stran. Osobní údaje Kupujícího nejsou předávány žádným 3.stranám s vyjímkou případů, kdy to ukládá právní předpis. Kupující může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze Poskytovatele. Poskytovatel nakládá s osobními údaji v nejlepším zájmu Kupujícího a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů dle směrnice GDPR.
Stránky neukládají žádné soubory cookie.

 

X. Řešení sporů
V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. Kontakt
Kupující může kontaktovat Poskytovatele:
a) Emailem na adrese lottomagus(zavináč)lottomagus(tečka)cz
b) Telefonicky na čísle (+420)608-398-013